header G4S FSS

G4S-FSS

SBB SURVEILLANCE
G4S-FSS

Voor de uitvoering van de collectieve surveillance heeft SBB een raamovereenkomst afgesloten met G4S Security Service en FSS Security Service (G4S-FSS). G4S en FSS zijn voor de collectieve beveiliging van SBB een partnership aangegaan. Door de krachten te bundelen wordt de slagkracht groter, kan men snel schakelen en gebruik maken van elkaars expertise. 

Wat houdt de collectieve surveillance van G4S-FSS in?
•  De surveillance vindt plaats op doordeweekse dagen van 18.00 – 06.00 uur en in de weekenden en op feestdagen 24 uur per dag.

 De surveillance wordt uitgevoerd met behulp van duidelijke herkenbare surveillancevoertuigen, welke zijn voorzien van adequate communicatiemiddelen.

 Tijdens de collectieve surveillancetijden zijn mobiele surveillanten aanwezig op de openbare weg van het (bedrijven)terrein en controleren de bedrijfslocaties van de deelnemers. De mobiele surveillant controleert het bedrijf op openstaande ramen, deuren, verlichting en andere risicofactoren.

 De mobiele surveillant zal zich inspannen om de onveilige situatie op te heffen en te melden aan de deelnemer door het achterlaten van een incidentmelding. Zowel de deelnemer als SBB krijgen een e-mail rapportage.

 Naast hun surveillance dragen de surveillanten zorg voor een adequate alarmopvolging tijdens de surveillancetijden.

 Tijdens de surveillance-uren geschiedt alarmopvolging binnen gemiddeld 15 minuten nadat de melding door de surveillant is ontvangen. Alarmafhandeling is tijdens de surveillance-uren gratis, mits deze binnen 25 minuten na het ter plaatse komen kan worden afgehandeld. Voor alarmafhandelingen die langer duren dan 25 minuten wordt een gereduceerd bedrag in rekening gebracht. Sleutelbeheer kan, indien gewenst, in het contract worden opgenomen. Alle objecten worden regelmatig – extern – uitgebreid gecontroleerd en gerapporteerd.


 Gedurende de surveillance wordt eveneens gelet op de openbare ruimte. Onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld defecte straatverlichting, overmatige begroeiing, milieudelicten, verdachte situaties en andere zaken die de sociale controle verkleinen en de onveiligheid vergroten, zullen direct gerapporteerd worden aan de betreffende partijen (politie, gemeente).

 G4S-FSS stelt een speciaal nummer (073-6444273) beschikbaar waarop 24 uur per dag meldingen gedaan kunnen worden van zaken die niet ernstig genoeg zijn om de politie te waarschuwen, maar wel van belang zijn voor de collectieve surveillance. De surveillant kan in geval van een melding direct actie ondernemen door ter plekke poolshoogte te nemen.

 Op basis van een convenant wordt informatie met de gemeente en politie uitgewisseld. Deze informatie wordt als input gebruikt voor de collectieve surveillance en kan leiden tot specifieke aandachtspunten. G4S-FSS zal redelijke aanwijzingen van de politie op grond van deze informatie-uitwisseling opvolgen.